Natur

Naturen i Tarup-Davinde

Naturområdet ved Tarup-Davinde I/S er formet af mange års gravning efter råstoffer, og ændres og udvides hele tiden.
Tarup-Davinde I/S opkøber løbende jord af de omkringliggende grusgrave, efterhånden som de tømmes for råstoffer. Når et nyt areal er opkøbt, genskabes jordlaget i området, så naturen igen kan flytte ind. Derfor præges landskabet i dag både af nyanlagte naturområder, der lige er blevet etableret, samt af ældre veltilgroede arealer.

I det nye landskab med rene grundvandssøer, åbne næringsfattige overdrev, småskove og krat, opstår der gode levesteder for mange dyr og planter.
Det er et landskab i forandring, der samtidig med at maskinerne forlader området, “befolkes” af pionerarter som lille præstekrave, strandtudse og salomons lysestage.
Dette Pionerlandskab kan i et vist omfang bevares i en årrække, men langsomt vil flerårige planter indtage området og dermed også skabe ændringer i dyrelivet.
Landskabet vil fortsat rumme mange forskellige biotoper, der giver levesteder til et artsrigt plante-og dyreliv.